Algemene voorwaarden van Akasha’s College.

1. Algemeen

Daar waar in deze voorwaarden staat “opleiding” wordt tevens cursus of workshop bedoeld. Waar staat “student” wordt tevens cursist of deelnemers bedoeld.

1.1 De inschrijving van de student wordt mogelijk door het toezenden van het inschrijfformulier per post aan Akasha’s College, Molenakker 11A, 5438 AB Gassel of per mail redactie@akasha-college.nl

1.2 De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het inschrijfformulier door Akasha’s College is ontvangen en (indien van toepassing), het inschrijfgeld is voldaan.

1.3 Na toezending van het inschrijfformulier ontvangt u binnen 14 dagen van ons een bevestiging van ontvangst en een factuur -voor het verschuldigde opleidingsgeld, – of eerste termijn alsmede – het inschrijfgeld, danwel het verzoek om een (eenmalige) machtiging ten behoeve van het verschuldigde bedrag af te geven aan Akasha’s College.

1.4 Een annuleringsverzekering voor de opleidingen kan worden afgesloten bij de firma MEEUS. Zie de studiegids voor meer informatie betreffende annulering.

1.5 Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

1.6 Door toezending van het inschrijfformulier geeft de student te kennen onze algemene voorwaarden alsmede de studiegids gelezen te hebben en te accepteren.

1.7 Uw naam en adresgegevens zullen alleen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en de voortgang van de opleiding. Op de eerste opleidingsdag worden de deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan een whatsapp groep of op een andere manier hun gegevens te delen.

1.8 De student dient wijzigingen in zijn/haar gegevens tijdig door te geven aan het secretariaat van de opleiding.

2. Contractduur

2.1 De duur van het contract is minimaal gelijk aan de looptijd van de opleiding. Zie hiertoe het betreffende opleidingsblad.

3. Financiële voorwaarden

3.1 Het opleidingsgeld of de termijnbetaling indien van toepassing, dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

3.2 Akasha’s College is gerechtigd studenten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van opleidingsgelden van deelname uit te sluiten.

3.3 Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige student.

4. Annulering

4.1 Inschrijving geldt voor de opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld.

4.2 Akasha’s College hanteert de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier.

4.3 Een annuleringsverzekering voor deze opleidingen wordt aangeboden door MEEUS.

4.4 Bij annulering (behoudens tijdens de wettelijke bedenktijd) voor of gedurende de opleiding worden reeds betaalde gelden niet gerestitueerd. Bij annulering voor of tijdens de opleiding blijft u ook te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van betalingsverplichtingen, een en ander zoals is overeengekomen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Akasha’s College is niet aansprakelijk voor diefstal. De opleiding is niet aansprakelijk voor ongevallen of calamiteiten tijdens studieactiviteiten. Bij ongevallen en calamiteiten dient de docent of opleidingscoördinator ingeschakeld te worden.

5.2 Indien Akasha’s College onverhoopt van wetswege aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het collegegeld.

5.3 De aansprakelijkheid van Akasha’s College is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.4 In geval van aansprakelijkheid is Akasha’s College uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de door de student betaalde collegegelden.  Akasha’s College is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.6 Op alle met de student gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de student.

5.7 De student dient al zijn roerende zaken, waaronder ook zijn paard/pony die op het opleidingsinstituut verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade.

5.8 De student dient een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben en deze tijdens de gehele opleiding in stand te houden.

6. Overmacht

6.1 Akasha’s College is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de student c.q. opdrachtgever  indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Akasha’s College geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Akasha’s College niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

6.3 Akasha’s College kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7. Auteursrecht en eigendomsrecht opleidingsmateriaal en naam

7.1 Het auteurs- en eigendomsrecht van het lesmateriaal berust bij de FNRS voor het onderdeel Kennisbank, werken met paarden, waarvan Akasha’s College een gebruiksrecht heeft. Studenten mogen derhalve rechtmatig gebruik maken van dit materiaal. Voor overig lesmateriaal en leermiddelen berust het auteurs- en eigendomsrecht bij Akasha’s College.

7.2 Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, social media of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Akasha’s College.

7.3 Het is niet toegestaan het opleidingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

7.4 Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

7.5 Bij misbruik van – de naam of het logo van Akasha’s College of – de naam van haar docenten en andere medewerkers kan de student de toegang tot de opleiding ontzegd worden.

8. Kwaliteit

8.1 Akasha’s College doet er alles aan een goede kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Mocht de student na overleg met de docent en de opleidingscoördinator desondanks nog klachten hebben omtrent de kwaliteit van de opleiding, dan kan de student zich bedienen van onze klachtenprocedure. Zie hiertoe de studiegids.

8.2 De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door de student verschuldigde collegegelden.

8.3 Indien de student zich schuldig maakt aan wangedrag in welke vorm dan ook jegens medestudenten, docenten of opleidingscoördinator zal de student hierop worden aangesproken en kan per direct de toegang tot de opleiding worden ontzegd.

8.4 Onder wangedrag wordt verstaan alle gedrag dat maatschappelijk als onaanvaardbaar wordt geacht, zoals intimidatie, seksuele intimidatie, bedreiging, chantage, schade toebrengen aan goederen of personen niet te wijten aan een ongeluk, alsmede het in een kwaad daglicht brengen van de opleiding of haar docenten.

9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

9.1 Akasha’s College is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de student de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

9.2 Voorts is Akasha’s College bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Akasha’s College kan worden gevergd.

9.3 Indien Akasha’s College tot opschorting of ontbinding overgaat, is de opleiding op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

9.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Akasha’s College, zal de opleiding zorgdragen voor terugbetaling van dat deel van het opleidingsgeld waarvoor de student nog geen levering van dienst heeft gehad. Dit tenzij de opzegging aan de student toerekenbaar is, zoals in geval van wangedrag of misbruik van de naam of logo van de opleiding Akasha’s College.

9.5 Bij tussentijdse opzegging door de student is de student verplicht het opleidingsgeld voor de minimaal overeengekomen periode, meestal 1 jaar, te voldoen.

9.6 Bij bijzondere omstandigheden is een restitutie eventueel mogelijk na overleg met de directie.

10 Diploma’s en erkenning

10.1 Studenten AZ die een diploma behaald hebben worden op de website van de Akasha’s College vermeld.

11 Paarden

11.1 Het meebrengen van paarden dient in overleg te geschieden met Akasha. Meegebrachte paarden dienen te zijn ingeënt (influenza), ontwormt en vrij te zijn van besmettelijke ziektes. Van de inentingen dient bij aankomst van het betreffende dier een geldig paspoort/ vaccinatiebewijs te worden overlegd bij Akasha’s College. Gedurende het verblijf van het paard/ de pony bij Akasha’s College blijft het paspoort ook in bewaring op Akasha’s College. De eigenaar van het paard is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het paard tijdens het verblijf bij Akasha. Eigen paarden kunnen uitsluitend in overleg meegenomen worden, er is beperkt plaats. De kosten hiervoor bedragen € 15,- per dag voor stalling en/of paddock.

Andere (huis)dieren

12.1 Voor het meebrengen van andere dieren, waaronder honden, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan de directie van Akasha. Meegebrachte dieren dienen te zijn ingeënt (influenza, rabiës), ontwormt en vrij te zijn van besmettelijke ziektes. Akasha kan vragen om een inentingsbewijs van het dier alsmede een paspoort. De eigenaar van het dier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het dier tijdens het verblijf bij Akasha.

13 Veiligheid

13.1 Gedurende de lessen en tijdens de opleiding is het ten alle tijden verplicht om tijdens het rijden van een eigen paard of een paard van Akasha’s College een veiligheidshelm te dragen.

13.2 In verband met de veiligheid is het tevens noodzakelijk stevig schoeisel en goed passende te dragen, het dragen van alle soorten oorbellen, piercings, ringen, kettingen, armbanden en horloges wordt afgeraden.

13.3 De student zal te allen tijde alle reglementen en veiligheidsvoorschriften, waaronder de stal en rijreglementen, in acht nemen die bij Akasha’s College van toepassing zijn.

13.4 De student neemt deze reglementen en veiligheidsvoorschriften (in ieder geval tijdens de opleidingsduur) ook in acht buiten het terrein van Akasha’s College, in het bijzonder als de student voor de opleiding zelf aan het oefenen is met bijvoorbeeld de rijvaardigheid.