Werken aan Optimaal paard Welzijn

WOW logo 2021

De ISES-WOW poster geeft handen en voeten aan de wetenschappelijke trainingsrichtlijnen van ISES.
Zonder moeilijke woorden, met een scheutje humor en honderd aansprekende illustraties.

WOW is bedoeld voor iedereen die van paarden (en ezels) houdt of geïnteresseerd is in paard welzijn.
WOW legt op een praktische, toegankelijke manier uit hoe wetenschappers denken dat we duurzaam en welzijnsvriendelijk, op basis van toegepaste wetenschap, met paarden kunnen trainen. 

ISES logo
denk als een paard

“Je moet paardrijden niet te licht opvatten. Het is onnatuurlijk voor het paard, maar ook voor jou als mens. Als je het dus goed wil doen voor paard en mens, dan vergt dit kennis over het dier, spiegeling van jouw eigen gedrag en duidelijke richtlijnen in de wijze waarop jij met het dier traint. Paardrijden is helaas geen exacte wiskunde, dus is er niet één methode dat voor elk mens en paard werkt. Dat neemt niet weg dat de beste manier om te trainen wel in een bepaalde richting te vinden is. De tien richtlijnen van ISES lijken die richting heel goed op te wijzen. WOW weet dit speels en doeltreffend in beeld te brengen en tastbaar te maken om in de praktijk uit te voeren. In onze ogen absoluut een aanrader om in te verdiepen. Het helpt je om nieuwe inzichten te omarmen.”

Piko Fiegen, Dierenbescherming

logo-dierenbescherming
paard blij RL

Doel ISES-WOW project
Een van de toekomstige doelen van het ISES-WOW project team is het initiëren van robuuste wetenschappelijke studies. Een en ander om te wetenschappelijke waarde van het WOW concept en/of de impact van essentiële elementen daaruit wetenschappelijk te valueren. Robuust wetenschappelijk onderzoek is essentieel wanneer het er om gaat de missie van ISES inhoud te geven. (equitationscience.com/about/mission-and-aims).

7_4 wow smart

De WOW poster is hier onder gratis te downloaden voor iedereen.
Zowel het ontwikkelen van onze poster en de aanvullende tools als het treffen van voorbereidingen voor toekomstige wetenschappelijke studies kosten geld. Om onze doelen te bereiken vragen we wel een kleine bijdrage voor het downloaden van de aanvullende pakketten.

Donaties welke onze WOW projecten en onderzoekers ondersteunen zijn meer dan welkom!!!

WOW de poster Werken aan Optimaal paard Welzijn

ISES* 1e prijs poster competitie, Nederlandse editie

kopiëren en delen wordt op prijs gesteld

Met speciale dank aan Janne Winther Christensen, Uta König von Borstel en
Andrew McLean.

Deze poster is bedoeld voor iedereen die van paarden (en ezels) houdt of geïnteresseerd is in paard welzijn. Deze poster legt op een praktische, toegankelijke manier uit hoe wetenschappers denken dat we duurzaam en welzijnsvriendelijk, op basis van toegepaste wetenschap, met paarden kunnen trainen.

Werken aan Optimaal paard Welzijn

wow pakket lesgevers

WOW Eerlijk Spel pakket voor Lesgevers

wow kids

WOW Eerlijk Spel Pakket voor Kids

wow kids 14 jaar

WOW Eerlijk Spel pakket vanaf 14 jr en ouder

wow logo los zw

Professioneel print pakket

ISES logo

Dit zegt ISES zelf over de wetenschappelijke benadering van de rijkunst: ISES promoot objectief, op onderzoek gebaseerd begrip omtrent het welzijn van paarden tijdens training en competitie. Dit doet ISES door het toepassen van valide, kwantitatieve wetenschappelijke methodes welke kunnen identificeren welke trainingstechnieken (in)effectief zijn of kunnen lijden tot aantasting van het welzijn van het paard. Deze tak van wetenschappelijk onderzoek gebruikt een multidisciplinaire benadering om onderzoek te doen aan en dus inzicht te geven in het trainen van het paard bijvoorbeeld vanuit het perspectief van leertheorie waardoor antropomorfisme en door emotie gemotiveerde training vermeden wordt.

De 10 ISES trainings richtlijnen | ISES 10 First Training Principles

Welzijn van paarden en mensen is afhankelijk van training- en managementmethodes die het volgende omvatten:
Human and horse welfare depend upon training methods and management that demonstrate:

Hou rekening met de grootte van het paard, zijn kracht en vlucht reacties. (H)erken vluchtgedrag, vechtgedrag en/of staakgedrag (verstijven, stokstijf stilstaan ‘bevriezen’) in een vroeg stadium. Minimaliseer het risico op het veroorzaken van pijn, ziekte en verwonding. Zorg dat mens en paard mentaal en fysiek ‘matchen’.

1. Regard for human and horse safety
By acknowledging the horse’s size, power and flightiness | By learning to recognise flight/fight/freeze behaviours early. By minimising the risk of causing pain, distress or injury | By ensuring horses and humans are appropriately matched.

Door tegemoet te komen aan de natuurlijke (essentiële) basisbehoeften van een paard zoals (semi- permanent) foerageren, (dagelijkse) vrije beweging en soorteigen gezelschap (24 uur per dag) ook als hij in een box woont.
Door sociale behoeften van het paard te respecteren.
Door rekenschap te geven aan het feit dat menselijke acties en plotselinge bewegingen dreigend kunnen overkomen op het paard.
Door af te zien van het gebruik van dominante uitingen tijdens interacties.

2. Regard for the nature of horses
By meeting horse welfare needs such as foraging, freedom and equine company | By respecting the social nature of horses. By acknowledging that horses may perceive human movements as threatening | By avoiding dominance roles during interactions.

Door te erkennen dat paarden anders denken, zien en horen in vergelijking tot mensen. Overschat noch onderschat de mentale vermogens van het paard. Voorkom bij het duiden van het gedrag van het paard het omschrijven van hoe je denkt dat het paard zich daarbij voelt (blij, verveeld, lui, ondeugend, onbegrepen). Wissel inspannende of moeilijke oefeningen af met makkelijke leuke dingen (voor het paard). Train in verschillende omgevingen, binnen, buiten, bos. Varieer activiteiten: rijden, wandelen, grondwerk, longeren, vrijheidsdressuur, behendigheidsparcours.

3. Regard for horses’ mental and sensory abilities
By acknowledging that horses think, see and hear differently from humans | By keeping the length of training sessions to a minimum. By not overestimating the horse’s mental abilities | By not underestimating the horse’s mental abilities.

Door te erkennen en te begrijpen dat paarden bewust voelende wezens zijn, die in staat zijn tot lijden. Moedig daarom positieve emotionele gemoedstoestanden aan. Erken het feit dat consequent handelen het paard optimistisch maakt over de uitkomst van volgende trainingsresultaten.
Door het voorkomen van pijn, ongemak en/of het oproepen van verwarring of angst.

4. Regard for emotional states
By understanding that horses are sentient beings capable of suffering | By encouraging positive emotional states | By acknowledging that consistency makes horses optimistic for further training outcomes | By avoiding pain, discomfort and/or triggering fear.

Door te leren hoe desensitisatie technieken correct kunnen worden uitgevoerd: systematische desensitisatie, over-schaduwen, her-conditionering en selectieve bekrachtiging. (door gebruik te maken van een coach met gedegen kennis van verschillende desensitisatie technieken.)
Door het gebruik van “flooding” te voorkomen (= overval het paard niet door hem te overspoelen met enge dieren, dingen of acties zonder hem een uitweg te bieden). Voorbeeld: paard dat angstig is voor varkens in een varkensstal zetten tussen de varkens.

5. Correct use of desensitisation methods
By learning to apply correctly systematic desensitisation, over-shadowing, counter-conditioning and differential reinforcement.
By avoiding flooding (forcing the horse to endure aversive stimuli).

Door te begrijpen dat paarden gedrag herhalen als het hen iets oplevert: dus als ‘iets doen of niet doen’ werkt, dan doen ze het vaker.
Door druk (aanraking) weg te halen op het moment dat het gewenste gedrag begint. Door bijvoorbeeld een voer- of stembeloning te geven op het moment dat het gedrag begint.
Door de de tijd die verstrijkt tussen het begin van het gewenste gedrag en het geven van de beloning (de bekrachtiging) te minimaliseren.
Door het (wanneer passend) combineren van verschillende (typen) beloningen voor hetzelfde gewenste gedrag.
Door straffen te vermijden.

6. Correct use of operant conditioning
By understanding that horses will repeat of avoid behaviours according to their consequences
By removing pressures at the onset of a desired responses.
By minimising delays in reinforcement
By using combined reinforcement
By avoiding punishment.

Door te erkennen dat paarden makkelijk verbanden leggen tussen stimuli (acties of gebeurtenissen).
Door altijd een ‘licht’ signaal (bijvoorbeeld signaal van de zit of een halve ophouding) steeds voorafgaand aan een ‘wijken voor druk signaal’ te gebruiken. Als A steeds gebeurt voor B plaats vindt dan wordt A de voorspeller van B.

7. Correct use of classical conditioning
By acknowledging that horses readily form associations between stimuli.
By always using a light signal before a pressure-release sequence.

Door de training van het gewenste gedrag op te breken in de kleinst mogelijke, voor het paard zeer haalbare (tussen)stapjes en elke (tussen)stap te bevestigen (door herhaling) voor je een stapje verder gaat. Geef zo geleidelijk vorm aan het gewenste gedrag.
Door telkens maar één element in de context aan te passen (trainer, locatie, signaal).
Door de training zo te plannen dat de volgende stappen logisch en gemakkelijk zijn voor het paard.

8. Correct use of shaping
By breaking down training into the smallest achievable steps and progressively reinforcing each step toward the desired behaviour.
By changing the context (trainer, place, signal), one aspect at a time
By planning the training to make it obvious and easy.

Door ervoor te zorgen dat het paard duidelijk het verschil kan opmerken tussen het ene signaal en een ander signaal.
Door ervoor te zorgen dat één signaal maar één betekenis heeft.
Door de timing van de signalen in het ritme van de bewegingsfases van de benen te geven.
Door te voorkomen dat er tegenstrijdige signalen (remmen en drijven tegelijk) gegeven worden.

9. Correct use of signals or cues
By ensuring the horse can discriminate one signal from another | By ensuring each signal only has one meaning By timing the signals with limb biomechanics | By avoiding the use of more than one signal at the same time.

Door het paard te leren zelfstandig door te gaan in een bepaalde gang (stap, draf, galop); tempo, paslengte en richting (door te blijven lopen zonder onophoudelijke signalen van de zit, de benen of de teugels.)
Door het paard te leren zelf de gewenste hoofd-, hals- en lichaamshoudingen aan te houden.
Door te vermijden onder druk (of krachtig inwerken) een bepaalde houding te forceren of de houding te onderhouden door onophoudelijke herhalingen van de hulpen.

10. Regard for self-carriage
By training the horse to maintain gait, tempo, stride length, direction, head, neck and body posture. By avoiding forcing a posture or maintaining it through relentless signalling (nagging).

eerlijk sporten

Werk in Uitvoering​

WOW fieldlab N

Het ISES-WOW project is niet klaar wanneer we de poster en de pakketten presenteren.

Momenteel werken we bij WOW (Akasha College & Equus Research) aan:

  • Het (door) ontwikkelen van meer educatief materiaal, tools en handvatten. Momenteel ook voor de meer gevorderde ruiter.
  • Het ontwikkelen en testen tijdens competitie van een protocol voor officials op voorterrein, een Quick Scan op paard welzijn tijdens de voorbereiding en warming up.
  • In samenwerking met dr. Andrew McLean en de voorzitter van ISES dr. Janne Winther Christensen maken we een booklet (pocket) waarin we gezamenlijk dieper ingaan op de wetenschappelijke benadering van: duurzaam en paard-welzijnsvriendelijk houden van en werken met paarden. Bij alle 100 tekeningen van de WOW poster komt een aanvullende tekst. Ook is er dan meer ruimte voor extra tips en trucks uit de praktijk.
  • En omdat we ook nog niet alle elementen uit de leertheorie hebben behandeld in de poster werken we nog aan meer tekeningen en ideeën en tips voor de praktijk…
 
voor wat hoort wat

Equus Research Projecten

  • Invoering van de EPWA pijn – en welzijnsapp voor paarden en ezels.
  • Invoering van het Nederlandse Beoordelingsprotocol KPW (Keurmerk Paarden Welzijn) welke het welzijn meet op een accommodatie waar paarden of ezels gehuisvest zijn. (Machteld van Dierendonck heeft de wetenschappelijke resultaten van (delen van) deze tool op verschillende ISES conferenties gepresenteerd).

Het ISES-WOW project streeft er naar in de toekomst deel uit te maken van robuust wetenschappelijk onderzoek of dit te initiëren een en ander om de wetenschappelijke waarde van het concept te valueren. Graag willen we meer aanvullende studies en onderzoek doen naar essentiële onderdelen van het WOW concept en hun uitwerking.

Robuust wetenschappelijk onderzoek is essentieel wanneer het er om gaat de missie van ISES inhoud te geven. (https://equitationscience.com/about/mission-and-aims)

Winnaars Op Wedstrijd, prestatie protocol

Kan jij zien welk paard in een veld van deelnemers het meest ‘gelukkig’ (‘happy’) is.

In samenwerking met dressuurruiters, leden van de dressuur jury, trainers en een multidisciplinaire groep wetenschappers zijn wij bezig met het ontwikkelen van een ‘10 punten prestatie protocol ’Winnend Op Wedstrijd’. Of een paard ‘Happy’ is, dat kunnen we niet meten, maar ontspanning, het afwezig zijn van stress signalen en/of ontbreken van repeterende hulpen van de ruiter kunnen we wel meetbaar gaan beoordelen…

wordt vervolgd...

winnaars wow
paard 1e

VCN Quick scan Welzijn Op Wedstrijd

vcn nl

Uit onderdelen van de poster en de prestatieprotocollen hebben wij voor de VCN, Verenigde Carrouselclubs Nederland een Quickscan Welzijn voor officials en toezichthouders (12 – 16 paarden/pony’s) op voorterrein samengesteld

WOW logo 2021 T

WOW Clinics, Lezingen, Presentaties

Werken aan Optimaal paard Welzijn in praktijk en prestatie. Het is mogelijk om een WOW (ook Engelstalige) activiteit te organiseren met Machteld en/of Anne op uw locatie, waar ook ter wereld, voor een onbeperkt aantal mensen

WOW logo 2021

WOW Opleidingen

WOW staat voor praktische instructie handvatten voor Werken aan Optimaal paard Welzijn. In een tijd waarin mensen genieten van meer welvaart veranderd ook de manier waarop we kijken naar het welzijn van het gereden paard. Hoe verbeter je echt het welbevinden van het paard? Wat zegt de wetenschap daarover?

ben je er klaar voor 1_2

Cursussen

Leren paardrijden aan de hand van de Eerlijk Spel Kaarten...

WOW Rijden op een beloning, werken met leertheorie

Neem contact op met één van de WOW Zit Coaches

lesboeken paard

Lesboeken Paard

Negen basis boeken voor iedereen, zeven extra boeken voor MBO Docenten/Studenten. Breed georiënteerd, digitaal hippisch onderwijs op basis van richtlijnen voor kwaliteit, veiligheid en welzijn. Voor iedereen, door iedereen.